پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور محصولات فرهنگی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1-درخواست کتبی شامل اطلاعات لازم (تیرا ژکالا، ارزش کالا، گمرک خروجی وکشور مقصد( 2- نمونه کالا 3-کپی کارت بازرگانی تا صفحه اعتبار
قوانین و مقررات بالادستی (بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪورﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسﭼﺎپ
2-درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﻛﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
3-ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺷﺮاﻳﻂﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
4-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدنﻣﺪارک
5-ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ وارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
6-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ
7-ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻻزم
8-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﺎﻻ