پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ترخیص محصولات فرهنگی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1- درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ 2- اﺻﻞ ﻣﺠﻮز ورود اﺧﺬ ﺷﺪه 3-ﻛﭙﻲ ﭘﺮوﻓﺮم ﻣﻬﺮ ﺧﻮرده 4- اﺻﻞ ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر(درﻣﻮرد ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس- ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر( 5- در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻻی وارده ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر اراﺋﻪ ﺷﻮد. 6- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ ﻣﻬﺮ ﺧﻮرده در زﻣﺎن اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ورود 7- در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ورود ،ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺠﻮز ورود ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. 8-اﺻﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ ی وارده
قوانین و مقررات بالادستی (بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻣﺪارک ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
2-درﻳﺎﻓﺖ وﺛﺒﺖﺗﻘﺎﺿﺎوارﺳﺎل ﺑﻪﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭼﺎپ
3-ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺷﺮاﻳﻂﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
4-ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻮز ﺟﻬﺖﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ از ﮔﻤﺮک درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک
5-ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ وارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اﻣﻮرﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
6-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ و ارﺳﺎل ﺑﻪدﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
7-ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎیﻻزم
8-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و اﺻﻞﻣﺪارک و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ