پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ورود محصولات فرهنگی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1- درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ 2- دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮوﻓﺮم 3- ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ 4-ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ وارد ﻛﻨﻨﺪه 5-ﻛﭙﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات واردﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه 6- اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ و اﺳﻢ وارد ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه 7- ﻛﭙﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وارد ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه- ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﻏﺬاﻳﻲ ،داروﻳﻲ ،آراﻳﺸﻲ 8- ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه 9-ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
قوانین و مقررات بالادستی (بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻣﺪارک
2- درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ وﻣﺪارک
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
4-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﺠﻮز ورود ﻛﺎﻻ
5-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ
6- ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻻزم و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ
7-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و اﺻﻞ ﻣﺪارک و ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻی ﻣﻬﺮ ﺷﺪه