پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز فعالیتهای مرتبط با ادیان توحیدی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1-درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ 2- ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ 3-اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺨﺼﻲ-ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻋﺮوﺳﻲ، ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ وﻏﻴﺮه 4- ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﺪف و ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻲ، و ﻣﻜﺎن اﺟﺮا- ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ: 1- اﺳﺘﻌﻼم ازﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ
قوانین و مقررات بالادستی (بند 19ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه 7583 مورخ 59/6/5 مصوب هیات وزیران)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی و مذهبی

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
2- ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺑﺮرﺳﻲ کارشناسی از سوابق متقاضی و موضوع
4- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
5-استعلام از مراجع ذیربط
6-بررسی و اعلام نظر
7-صدور مجوز نشر
8-دریافت مجوز