پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز جشنواره ها و مجامع فرهنگی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ 2. ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،و آﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ 3. ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 4. اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ
قوانین و مقررات بالادستی (2-بند 21ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

برگزاری جشنواره ها و مجامع فرهنگی

1-اراﺋﺔ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲﺣﺪاﻗﻞ 20 روز ﻗﺒﻞ ازاﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
4-اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﻛﺰ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮایﺟﺸﻨﻮاره
5- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮصﺻﺪور ﻣﺠﻮز
6-ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
7-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز