پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ 2. ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،و آﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ 3. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮگ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ 4. ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 5. ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻻزم ﺑﺮای اﻫﺪای ﺟﻮاﻳﺰ 6. ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺆاﻻت و ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ 7. اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ
قوانین و مقررات بالادستی (مصوبه جلسه 447 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ1378/5/12)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 20 روز ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﻓﺮﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
4- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
5- ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
6-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز