پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی
آدرس وبگاه http://samatir.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین واحدهای پرورش دهنده مرغ مادرگوشتی
مدارک لازم نامه کشتار دوره قبل – پروانه بهره برداری معتبر – درخواست کتبی – نامه از امور دام استان- نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه
قوانین و مقررات بالادستی برنامه ریزی تولید گوشت مرغ که توسط ستاد معاونت به استانها اعلام می شود. ( بر اساس وظایف سازمانی)
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است