پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز ایجاد مراکز تولید موادژنی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین متقاضیان احداث مراکز تولید مواد ژنی
مدارک لازم درخواست متقاضی – مدرک تجصیلی مرتبط (لیسانس به بالا)- مدارک مالکیت زمین – در صورت وجود شریک یا تحت امتیاز شرکت خارجی بودن ارائه مدارک احراز صدق گفتار
قوانین و مقررات بالادستی ماده 16 قانون نظام جامع دامپروری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

صدور موافقت اصولی ، پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری مراکز تولید مواد ژنی