پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز عرضه محصولات برای واردکنندگان لوازم آبیاری
آدرس وبگاه http://dpli.ir/uqLQqG
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین شرکت های وارد کننده لوازم و تجهیزات آبیاری
مدارک لازم 3- دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید با درج مشخصات سجلی (نام ، نام خانوادگی)، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، محل صدور) در ظهر آن برای اشخاص 15 سال به بالا
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظایف معاونت آب و خاک و صنایع
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)-(جهت احراز اصالت مدرک)-(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)

صدور مجوز عرضه محصولات برای واردکنندگان لوازم آبیاری

1- ارائه درخواست به همراه مدرک و مستندات به دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری 2- بررسی مدارک توسط دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری 3- صدور مجوز عرضه لوازم آبیاری وارداتی برای شرکت