پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات توزیع بذر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کشاورزان – شرکتهای تولیدی خصوصی ، تعاونی و دولتی
مدارک لازم مستندات مالکیت زمین تولیدی – مستندات مربوط به تولید محصول – مدارک شناسایی تولیدکننده
قوانین و مقررات بالادستی ماده 143 و 145 قانون برنامه پنجم و مواد 31 و 32 قانون افزایش بهره وری کشاورزی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

برای تولید محصولات زراعی سالانه حدود 1.5 میلیون تن بذر موردنیاز می باشد.بخشی از این بذور توسط کشاورزان به صورت خودمصرفی تامین و مصرف می شود،بخش دیگری از این بذور توسط شرکتهای تولید بذر بر اساس استانداردهای تولید بذور گواهی شده تولید می شود.بذور تولیدی توسط این شرکتها توسط یک مکانیسم تعریف شده بین کشاورزان توزیع می گردد.
مندرجات این شناسنامه به منظور ارائه یک سیستم برای توزیع بذور تهیه شده است.

1-درخواست بذر: کشاورزان قادر به ارائه درخواست بذر گواهی شده خواهند بود
2-بررسی صلاحیت متقاضی: بررسی مدارک ارائه شده توسط پرسنل دست اندرکار استانی و شهرستانی و مطابقت آن با دستورالعمل توزیع بذور ارائه شده توسط ستاد وزارت جهاد کشاورزی
3-تعیین سهمیه بذر: با توجه به تعداد متقاضی و میزان سهمیه اعلام شده به استان/شهرستان/مرکز خدمات ،میزان سهمیه قابل تحویل مشخص می شود
4-تعیین اولویت دریافت بذر: با توجه به میزان آمادگی کشاورز و شرایط محیطی اولویت ها مشخص و بذور تحویل می شود.
5-انعقاد قرارداد: یک قرارداد سه جانبه فیمابین سازمان/تولیدکننده بذر و کشاورز منعقد می گردد
6-تحویل میزان بذر: بذر در زمان مقرر تحویل کشاورز می گردد
7-تعیین یارانه و میزان پرداخت: بر اساس نرخ محصول ، مقدار بذر تحویل شده و هزینه های مترتب بر تهیه و تدارک بذر دستورالعمل توزیع یارانه ها ، میزان یارانه بذر محاسبه و به تولیدکننده بذر پرداخت می گردد