پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی بهره برداران باغبانی کشور
آدرس وبگاه www.stos.org
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین باغداران صاحبان صنایع جانبی باغبانی
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، مجوز دوره از معاونت آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات معرفی نامه سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی نامه از شرکت ها و صنایع جانبی مرتبط
قوانین و مقررات بالادستی آموزش بهره برداران بخش کشاورزی مصوبه شماره 200/28937 مورخ 20/5/1393 کمیته راهبردی آموزش وزارت
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (سایر(باذکرنحوه دسترسی) اطلاع رسانی جهت دریافت گواهی دوره /کارگاه) غیرالکترونیکی

توانمندسازی و ارتقا دانش فنی بهره برداران باغبانی کشور اعم از باغداران و صاحبان صنایع جانبی باغبانی از طریق برگزاری پودمان های آموزشی مصوب معاونت آموزشی و ترویج سازمان تات