پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ایجاد مزارع الگویی با انتقال تکنولوژی های جدید کشت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم احراز صلاحیت و تائیدیه مطابقت با دستورالعمل فنی انجام پروژه (توسط مدیریت استانی)
قوانین و مقررات بالادستی موارد 143 و 145 قانون برنامه پنجم و مواد 31 و 32 قانون افزایش بهره وری کشاورزی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

فناوری های نوین پس از طی مراحل تحقیقاتی و تجاری سازی به عرضه تولید وارد می شود.معرفی فناوری های مذکور به کشاورزان و تولیدکنندگان مستلزم ایجاد مزارع الگویی (پایلوت) می باشد.هر ساله برنامه های پایلوت از سوی وزارت/استان یا شهرستان به اطلاع عموم رسیده و تولیدکنندگانی که متقاضی شرکت در طرح هستند متقاضیان این پروژه می باشند.

1-ابلاغ دستورالعمل اجرای طرحهای الگویی: معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی فعالیتهای نوین را شناسایی و ارزیابی می کند، پس از اطمینان از اثر بخش بودن تکنولوژی دستورالعمل اجرایی طرح های الگویی تدوین و به همراه سطح پیشنهادی برای اجرا به استانها ابلاع می شود.
2-اطلاع رسانی به کشاورزان میشود:برنامه اجرایی نوین توسط مراکز خدمات روستایی به کشاورزان منتقل شده و دعوت به همکاری می شود.
3-تنظیم توافق و تعیین کارشناس ناظر فنی مرتبط: اجرای مفاد دستورالعمل با نظارت ناظر فنی منتخب انجام می شود.
4-نظارت بر اجرای مفاد قرارداد: انتقال تکنولوژی مستلزم نظارت کامل کارشناس به مراحل کار می باشد. در این مرحله بر مبنای مفاد دستورالعمل ناظر مربوطه به مزارع مراجعه و فرآیند اجرای کار را پیگیری می کنند.
5-اجرای عملیات ترویج میدانی: مهمترین بخش مربوط به عملیات الگویی اشاعه اثرات مربوط به تکنولوژی در آحاد زارعین می باشد.در این مرحله با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی بازدیدهای میدانی ، عملکرد تکنولوژی به سایر کشاورزان منتقل می شود.کشاورزان قادر خواهند بود تا در انتخاب تکنولوژی برتر جدید تصمیم گیری کنند.
6-تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی: بر مبنای دستورالعمل گزارشات حاصله از عملیات الگویی ، جمع بندی و مستند شده تا در اختیار بهره برداران مختلف قرار گیرد.