پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی
آدرس وبگاه http://maj.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت، اساسنامه شرکت تعاونی یا سهامی(جهت متقاضیان حقوقی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی درخواست کتبی، معرفی نماینده متقاضیان، پروانه بهره برداری
قوانین و مقررات بالادستی موافقت نامه طرح اجرای عملیات آب وخاک در عرصه تشکل های کشاورزی به شماره طبقه بندی 40152002
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی حساب اعلامی توسط مدیریت های آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی به بهره برداران
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر:فعالیت عمرانی و زیربنایی)

مطالعه و اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک برای تعاونی های تولید و شرکتهای سهامی زراعی