پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی
آدرس وبگاه http://eakh.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت
مخاطبین کارفرمای اتباع خارجی
مدارک لازم اتباع خارجی:فرم اطلاعات تکمیلی،اطلاعات فردی،اطلاعات شغلی،کپی گذرنامه که مهرروادیدورودباحق کاردرآن درج گردیده است. نامه درخواست کارفرمابرای صدورپروانه کار،مدارک موردنیازدیگربراساس شغل تبعه درخواست میشود. کپی روزنامه رسمی و..... روادید: فرم اطلاعات تکمیل
قوانین و مقررات بالادستی ماده 120 الی 129 و ماده 181 قانون کار ج. م. ا. ماده 1 الی 17 آئین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار ج. م. ا. ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
هزینه خدمت 2,875,000
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

صدور پروانه کار برای اتباع خارج حسب درخواست کارفرمای آنها

اتباع خارجی:
1-ارائه درخواست کتبی صدور پروانه کار و مدارک لازم توسط نماینده کارفرما به واحد مربوطه
2-بررسی اولیه درخواست ومدارک وپاراف آن درصورت تکمیل
3-شماره گذاری وثبت مدارک دررایانه
4- بررسی درخواستهاوصدورپروانه کار توسط اداره روادیدوپروانه کار
5- مهر و امضاء پروانه توسط مدیریت و تحویل آن به کارفرما با اخذ رسید
روادید:
1- ارائه درخواست کتبی و مدارک لازم توسط نماینده کارفرما به واحد مربوطه
2- بررسی اولیه درخواست ومدارک وپاراف آن درصورت تکمیل
3- شماره گذاری وثبت مدارک دررایانه
4- استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس اداره روادیدوپروانه کار و ارسال آن دسته از درخواستهایی که نیاز به مصوبه هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی دارند
5- صدور برگه روادید ورود با حق کار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء
6- ثبت و صدور برگه روادید ورود با حق کار توسط دبیرخانه و ارسال آن به اداره کل امور کنسول وزارت امور خارجه