پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری ،کارفرمایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین جامعه کارگری و کارفرمایی
مدارک لازم صورتجلسه مصوب مجمع عمومی، صورتجلسه مصوب هیئت مدیره، فرم تکمیل شده نرم افزار، آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی، اساسنامه مصوب مجمع، تصویر مدارک شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
قوانین و مقررات بالادستی ماده 131 قانون کار و آیین نامه چگونگی تشکیل و عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

ثبت تشکلهای کارگری ، کارفرمایی - نظارت بر عملکرد تشکل ها – نظارت بر کارمجمع عمومی نوبت های مختلف

1- ارسال تقاضا جهت تاسیس تشکل
2- ارایه مدارک مبتنی بر کارگر یا کارفرما بودن و اشتغال اعضاء تشکل در حرفه یا صنعت مورد نظر جهت ثبت تشکل کارگری یا کارفرمایی
3- بررسی عدم وجود تشکل مورد در خواست
4 - بررسی و انجام استعلامات مورد نظر در رابطه با مجوز های فعالیت از سایر دستگاهها
4 – درج آگهی در یکی از روزنامه ها
5- تنظیم پیش نویس اساسنامه مطابق مقررات
6- دعوت و برگزاری مجمع عمومی
7 – ارایه مدارک مورد نیاز جهت ثبت انجمن صنفی
8- انجام انتخابات و ثبت تشکل مورد در خواست
9- درج آگهی ثبت تشکل در روزنامه های کثیر الانتشار