پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات
آدرس وبگاه http://Sme86.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت
مخاطبین بنگاههای کوچک اقتصادی تعاونی ها
مدارک لازم بنگاههای کوچک اقتصادی(معرفی نامه و تاییدیه از دستگاه اجرایی) تعاونی ها(تقاضای تعاونی ها)
قوانین و مقررات بالادستی بنگاههای کوچک اقتصادی : قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، تعاونی ها : قانون بخش تعاون ج. ا. ا.
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات و پیگیری انجام تعهدات

1-ارائه درخواست درسامانهSME توسط متقاضی
2-اطلاع رسانی توسط دستگاه مجری
3-بازدیددستگاه اجرایی وتاییدبهره برداری طرح
4- تکمیل فرم شماره 1 و 2 و 3
5- دریافت فرم شماره 1 وتکمیل آن در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان
6- دریافت فرم شماره 3 وتکمیل آن توسط بانک عامل و ارسال به اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان
7- دریافت فرم شماره 2 وتکمیل آن توسط اداره کل تامین اجتماعی استان و ارسال به اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان
8- تکمیل فرم شماره 4 توسط اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان
9- تشکیل جلسه کارگروه تخصصی و تعیین مبلغ یارانه براساس صورتجلسه،تکمیل فرم شماره 5،وارسال به بانک توسط اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان
واریزمبلغ یارانه تخصصی توسط بانک به شماره حساب اعلام شده ازسوی بانک عامل
واریزمبلغ یارانه به حساب مجری طرح توسط بانک عامل واطلاع رسانی به دبیرخانه ومجری طرح
نظارت براجرای طرح توسط دفترسیاستگذاری وتوسعه اشتغال
تعاونی ها :
1-فرآیند عقدقراردادتفاهم نامه بابانک عامل جهت توزیع اعتبارات-فرایندتوزیع اعتبارات وتسهیلات ومشوقهای جذب شده
2-فرایندتوزیع اعتباروتسهیلات دولتی بین استانهاودفاترتخصصی
3-فرایندنظارت براجرای طرح جذب،وتوزیع اعتبارات وتسهیلات
4- فرایندپردازش درخواستهایاستفاده ازتسهیلات دولتی