پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ
آدرس وبگاه http://Ehr2.behdasht.gov.ir/death
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم شناسنامه والدین برای ولادت – گواهی ولادت-شناسنامه متوفی – فرم استاندارد گواهی فوت
قوانین و مقررات بالادستی قوانین موجود در ثبت احوال
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

صدور فرم ولادت و مرگ توسط پزشک مربوطه تکمیل و پس از جمع آوری در سامانه مربوطه ثبت می شود

• تجمیع آراء