پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی
آدرس وبگاه http://zihesabiha.mefa.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت
مخاطبین نهادهای عمومی غیر دولتی، اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها
مدارک لازم 1- اسناد هزینه ای اعتبارات عمرانی
قوانین و مقررات بالادستی 1- قانون محاسبات عمومی کشور 2- کلیه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(سایر(باذکرنحوه دسترسی) اتوماسیون اداری)

در اجرای تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور،حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرح های عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می بایست توسط حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود. در این راستا پس از اعلام آمادگی نهاد غیر عمومی مربوطه، گروه حسابرسی انتخاب می گردد و سپس با مراجعه گروه حسابرسی و بررسی اسناد هزینه نسبت به صدور گزارش حسابرسی بر اساس رسیدگی های بعمل آمده اقدام می نمایند.

1- دریافت و بررسی درخواست
2- تعیین گروه حسابرسی و صدور حکم ماموریت
3- مراجعه به دستگاه و انجام حسابرسی
4- تهیه و صدور گزارش حسابرسی و ارسال به مراجع ذیربط