پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مرکز آمار ایران
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت
مخاطبین نظام برنامه ریزی، دستگاههای اجرایی، شورای عالی آمار
مدارک لازم تفاهم نامه با دستگاه اجرایی برای تولید قلم ثبتی و یا تقاضای بررسی کیفیت آمارهای تولید شده
قوانین و مقررات بالادستی قانون مرکز آمار، برنامه ملی آمار، مصوبات شورای عالی آمار
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(سایر)

به منظور ارتقای کیفیت و سرعت تولید آمارهای رسمی، توسعه تولید آمارهای ثبتی از طریق دستگاههای اجرایی پیگیری میشود. در این خدمت، پس از تعیین نیازهای آماری رسمی، اقلام آماری مورد نیاز شناسایی و دستگاه اجرایی متولی تولید آن تعیین میگردد. و با انجام هماهنگی با دستگاه مربوطه در رعایت استانداردها فرایند تولید قلم آماری در دستور کار قرار میگیرد و به کرات از این فرایند بازدید میشود. همچنین در مراحل مختلف کیفیت تولید اقلام بررسی و تایید میشود تا امکان اعلام و انتشار آن به عنوان آمار رسمی فراهم شود.

1- تعیین نیازهای آماری مرتبط و مشخص نمودن اقلام آماری مرتبط با نیازهای آماری
2- تعیین دستگاههای متولی تولید اقلام آماری و هماهنگی برای بررسی کیفیت اقلام آماری ثبتی تولید شده
3- بازدید از فرایندهای تولید اقلام آماری و تایید کیفیت آنها
4- اخذ اطلاعات، بررسی سری زمانی و روندها و در نهایت انتشار رسمی آنان