پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تعیین سقف و دوره اعتبار بانکهای جهان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق ضمانت صادرات ایران
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین کلیه صادرکنندگان، نهادهای دولتی و بانکها
مدارک لازم نامه درخواست سقف و دوره اعتبار بانکها از سوی متقاضیان درون و برون سازمانی
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه صندوق که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(پست الکترونیک)-(سایر:فکس)

تعیین سقف و دوره اعتبار بانکهای جهان جهت بررسی امکان پوشش اعتبارات برای بانکها، صادرکنندگان یا سایر نهادهای ذیربط (درصورت درخواست)

به روز رسانی الگوی تعیین رتبه اعتباری بانکها و تایید توسط رییس مجمع عمومی صندوق
تعیین سقف و دوره اعتبار بانکها، تایید توسط مراجع ذیصلاح درون سازمانی
ارائه فهرست بانکهای درخواستی به متقاضیان درون و برون سازمانی