پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات لغو و قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان و موظفین مشمول کشوری (واسطه دستگاه اجرائی)
مدارک لازم مصوبه هیأت وزیران ، رأی مرجع ذیصلاح و سایر مدارک مثبته مبنی بر اثبات عدم استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی و سایر مدارک مورد نیاز طبق بخشنامه شماره 129567/250 مورخ 30/10/1385 سازمان بازنشستگی کشوری
قوانین و مقررات بالادستی قانون استخدام کشوری . قانون مدیریت خدمات کشوری . قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان . بخشنامه شماره 129567 / 250 30/10/85 سازمان بازنشستگی کشوری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

قطع حقوق بازنشستگی:
در صورت عدم استحقاق بازنشسته از دریافت حقوق بازنشستگی ، فوت آنها یا احراز پست مقامات بعد از بازنشستگی حقوق بازنشستگی قطع خواهد شد.
قطع حقوق وظیفه بگیر:
حقوق وظیفه وراث با داشتن شرایط ذیل قطع خواهد شد:
1.فوت
2.اشتغال به کار یا ازدواج وراث اناث
3.رسیدن به سن 20 سالگی در صورت عدم اشتغال به تحصیل عالی وراث ذکور، در صورت اشتغال به تحصیل در سن 25 سالگی حقوق قطع خواهد شد

1-بررسی مدارک و تکمیل اطلاعات در سیستم
2- چنانچه نیاز به برگشت مازاد اعتبار حقوق پرداخت شده به ذینفع باشد جهت تائید برگشت به اداره درآمد و هزینه ارسال می شود.
3- صدور تائیدیه قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه و ارسال آن به دستگاه اجرائی ذیربط