پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور-اولیه و المثنی- و ابطال دفترچه بیمه سلامت ایران
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین صدور:مشترکین صندوق که پرداخت کننده حقوق آنها صندوق بازنشستگی کشوری باشد(حقوق بگیران جدید،افراد منتقل شده از استان دیگر،افراد اضافه شده به بیمه شدگان،مفقود شدن دفترچه) ابطال:افرادی که از لیست بیمه به دلیلی ازدواج، اشتغال،فوت و شرایط سنی از بیمه خارج می شو
مدارک لازم مشخصات فرد بیمه شده و افراد تحت تکفل و اطلاعات حقوقی فرد(فرم صدور اولیه) درخواست بیمه شده اصلی و دفترچه بیمه شده اصلی و فیش حقوقی و شناسنامه و کارت ملی و عکس صاحب دفترچه مفقودی(برای المثنی) دفترچه بیمه ای که باید باطل شود و فیش حقوقی و دفترچه بیمه شده اصل
قوانین و مقررات بالادستی مصوبات هیئت دولت، قانون خدمات کشوری و بخشنامه های سازمان بیمه خدمات درمانی کشور
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

به منظور صدور دفترچه بیمه برای حقوق بگیران جدید یا کسانی که انتقالی از استان دیگری می باشند و یا فرد دیگری را افراد بیمه شده خود اضافه نموده اند یا دفترچه شان مفقود شده است.
همینطور به منظور ابطال دفترچه بیمه افرادی که از لیست بیمه به دلیلی ازدواج، اشتغال،فوت و شرایط سنی از بیمه خارج می شوند.

1- مراجعه مشترک به صندوق و دریافت و تکمیل فرم
2- بررسی( آیا با اطلاعات سیستم مطابقت دارد؟)
3- تایید و ارائه نامه گواهی کسر
4- آیا صدور فوری بیمه ضروری است
5- مکاتبه با بیمه جهت مساعدت
6- اصلاح حق بیمه در سیستم برای ماه آینده
7- تایید و صدور در سیستم بیمه خدمات درمانی
8- مراجعه مشترک به صندوق و دریافت و تکمیل فرم المثنی
9- بررسی
10- تایید فرم و تحویل به مراجعه کننده
11- صدور دفترچه المثنی در شعب سازمان بیمه سلامت