پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات اشتراک خویش فرمائی - باز خریدی ، استعفا ، اخراج ،مرخصی بدون حقوق - با صندوق
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشترکین صندوق که از خدمت منفصل شده اند
مدارک لازم تکمیل فرم در خواست ادامه اشتراک به صندوق بازنشستگی توسط ذینفع _ آخرین حکم اشتغال قبل از مرخصی بدون حقوق _ احکام مرخصی بدون حقوق _ حکم انتصاب بعد از مرخصی بدون حقوق ( در صورت اعاده به خدمت ) - قرار داد خدمت واشتغال در بخش غیر دولتی ( قبل از سال 90 )
قوانین و مقررات بالادستی قانون استخدام کشوری ، قانون مدیریت خدمات کشوری . قانون بازنشستگی پیش از موعد . قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان ،قانون بودجه سالیانه
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

مشترک این خدمت پس از انفصال از خدمت رسمی دستگاه اجرائی ( باز خریدی ، استعفا ، اخراج ،مرخصی بدون حقوق ) میتواند به صورت اختیاری پس از انعقاد قرارداد با صندوق بازنشسگی و واریز کسورات بازنشستگی به صندوق به اشتراک خود تا زمان بازنشستگی ادامه دهد.

1-مراجعه مشترک و بررسی مدارک توسط نمایندگی
2-تنظیم فرم و قرارداد و اعلام مبلغ کسور خویش فرمایی
3-واریز مبلغ توسط مشترک و تحویل رسید به صندوق
4-ثبت اطلاعات در سیستم و اعلام وصول