پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات استرداد کسور مازاد بر سی سال
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشترکین صندوق
مدارک لازم تنظیم فرم شماره 4 در سه نسخه _ لیست حقوقی ماههای مازاد کسور کسر شده _ فهرست کسور ماههای مازاد کسور کسر شده _ احکام استخدامی رسمی آزمایشی و سنوات تنظیم فهرست کسور _ مدارک واریز کسور خدمت غیر رسمی _ مدارک انتقال حق بیمه از صندوقهای دیگر
قوانین و مقررات بالادستی تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/1368 _ دستور العمل شماره 9980 مورخ 23/2/1380 سازمان بازنشستگی _ تبصره 2 ماده 85 ق .ا.ک _ بند 2 بخشنامه 1078/ مورخ 24/10/69 سازمان بازنشستگی کشوری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

مستخدمی که کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال(سهم مستخدم) را پرداخت نموده و وفق مقررات می بایست به وی مسترد گردد

1-بررسی و تکمیل مدارک توسط دستگاه مربوطه
2-بررسی و تایید مدارک توسط صندوق
3-صدور چک