پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدورکارت شناسایی بازنشستگان
آدرس وبگاه http://www.cspfiran.com
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
مدارک لازم عکس و آدرس بازنشسته اطلاعات شناسنامه ای افراد تحت تکفل و کد ملی آنان نامه از دستگاه محل خدمت مبنی بر مفقودی یا سرقت کارت(برای صدور المثنی)
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت 35000 برای المثنی(در تهران)
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)) غیرالکترونیکی(سایر: برای صدور المثنی کارت)

به دلیل تقاضای بازنشستگان مبنی بر صدور کارت شناسایی بازنشستگان یا مفقودی و سرقت آن ، کارت یا المثنی طی مراحل قانونی صادر می گردد.

1- تکمیل فرم در سایت صندوق توسط بازنشسته
1- تحویل نامه مففقودی کارت از دستگاه محل خدمت)
2- بررسی اطلاعات تکمیلی و تأیید
3- ارسال اطلاعات به شرکت مجری چاپ در قالب لوح فشرده
4- چاپ کارت توسط شرکت مجری چاپ کارت
5- توزیع کارت بوسیله شرکت پست