پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت و بازنشستگان
آدرس وبگاه http://www.cspfiran.com
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان دستگاه های اجرایی و کارکنان دستگاه های اجرایی
مدارک لازم دو نسخه فرم قرارداد بیمه عمر و حادثه(برای انعقاد قرارداد) سی دی اطلاعات افراد بیمه شده دستگاهها(برای انعقاد قرارداد) تأییدیه سایت واریز حق بیمه عمر و حادثه(برای انعقاد قرارداد) فرم پرداخت سرمایه بیمه عمر و حادثه(برای پرداخت غرامت) گواهی فوت مرحوم(برای پرد
قوانین و مقررات بالادستی تصویب نامه شماره 52078/43410مورخ 8/3/1389 هیأت محترم وزیران بخشنامه اجرائی مربوط به بیمه عمر و حادثه که در ابتدای هر سال به دستگاهها ارسال می گردد .
هزینه خدمت برای هرنفر بازنشسته، شاغل و دستگاه به ترتیب مبلغ 5000 ، 7500 و 9000
شماره حساب (های) بانکی 0100055555002
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

به منظور ارائه خدمات بیمه عمر( فوت و حادثه) به بازنشستگان و کارکنان دستگاه های اجرایی(رسمی، پیمانی، ثابت، قراردادی، خرید خدمت و سایر عناوین مشابه) ، صندوق مبادرت به اجرای بیمه عمر و حوادث می نماید در سال 1393. نرخ حق بیمه ماهانه برای هرنفر بازنشسته، شاغل و دستگاه به ترتیب مبلغ 5000 ، 7500 و 9000 ریال می باشد.ضمنا سهمیه بیمه برای هر نفر بابت فوت مبلغ 000/000/30 ریال و برای قطع و یا از کارافتادگی دائم عضوی از اعضای بدن حداکثر مبلغ 000/000/30 می باشد.

1- تکمیل فرم استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر و بایگانی در دستگاه اجرایی

2- تکمیل اطلاعات در سایت
3- پرداخت فیش واریزی
4- مراجعه به صندوق و ارائه فرم قرارداد
5- بررسی فرم و مدارک
6- امضا(تایید قرارداد)
7- درصورتی که درخواست غرامت یا اضافه و اشتباه واریزی آمده باشد
8- تکمیل فرم و ارائه مدارک
9- بررسی مدارک
10- در صورت نیاز استعلام از سایر واحدها(برای غرامت)
11- ثبت اطلاعات متوفی درسیستم(برای غرامت)
12- صدور چک
13- تحویل به نماینده دستگاه اجرایی