پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه
آدرس وبگاه http://www.cspfiran.com
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان مشمول کشوری (واسطه دستگاه اجرائی)
مدارک لازم مدارک مورد نیاز طبق بخشنامه شماره 129567 / 250 مورخ 30/10/1385 سازمان بازنشستگی کشوری
قوانین و مقررات بالادستی قانون استخدام کشوری ، قانون مدیریت خدمات کشوری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

برقراری مجدد حقوق بازنشستگی پس از مراجعه متقاضی مشمول به مدیریتهای استانی یا ارسال مدارک توسط دستگاه اجرائی یا رای دیوان پس از بررسی توسط مدیریت حقوقی، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت صحت مجددا برقرار خواهد شد.

1-بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه(درصورت ارسال رای مراجع ذیصلاح ابتدا توسط مدیریت حقوقی بررسی شده و سپس برای اجرا یه واحد بررسی کننده ارجاع می گردد)
2- صدور حکم برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و ارسال حکم به دستگاه محل خدمت