پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برقراری حقوق بازنشستگی ( خویش فرمائی)
آدرس وبگاه http://www.retirement.ir/Circular.aspx
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان مشمول کشوری (واسطه دستگاه اجرائی)
مدارک لازم ارسال مدارک طبق بخشنامه 129567 / 250 مورخ 30/10/1385 سازمان بازنشستگی کشوری ، قرار داد خویش فرمائی ، پرونده استخدامی
قوانین و مقررات بالادستی قانون استخدام کشوری ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برنامه پنجم توسعه
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

این نوع بازنشستگی در صورت تقاضای مستخدمین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در یکی از حالتهای استخدامی (بازخریدخدمت، استعفا، اخراج،مرخصی بدون حقوق(بدون محدودیت زمانی) و انتقال به سایر دستگاهها) بوده اند و با بستن قرارداد کماکان به اشتراک خود با صندوق ادامه داده اند و در صورت حائز شرایط بودن(احراز سی سال سابقه خدمت قابل قبول که بابت آن کسور پرداخت شده باشد و یا احراز توامان 25 سال سابقه پرداخت کسور و حداقل 65 سال سن) صورت می پذیرد.

1-بررسی پرونده استخدامی و سابقه پرداخت کسور متقاضی
2-تهیه و تکمیل فرم 1 و 2 و ورود اطلاعات در سیستم احکام و دریافت شماره دفترکل(شناسائی)
3-صدور تائیدیه حقوق بازنشستگی