پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه
آدرس وبگاه http://www.cspfiran.com
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بازنشستگان و موظفین مشمول کشوری (واسطه دستگاه اجرائی)
مدارک لازم اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه(فرم شمار ه 1و2 ، مدارک مثبته مرتبط با موضوع اصلاح)،اصلاح بدهی خدمت غیررسمی بازنشستگان( مدارک دال بر پرداخت بدهی خدمت غیررسمی)، احتساب سوابق مدیریتی و مناطق جنگی بازنشسته(احکام کارگزینی و فرم سوابق مدیریتی و خدمات اداری در مناط
قوانین و مقررات بالادستی قانون استخدام کشوری ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، بخشنامه شماره 129567 / 250 مورخ 30/10/1385 سازمان باز نشستگی کشوری، تصمیمات داخلی و کنترل اشتباهات پیشین
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه که شامل موارد ذیل می باشد با ارسال مدارک مربوطه به صندوق ارسال می گردد که بعد از بررسی و تائید آنها در سیستم ،تائیدیه آن به دستگاه اجرائی ذیربط ارسال خواهد گردید:
1. اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه
2. اصلاح بدهی خدمت غیررسمی بازنشستگان
3. احتساب سوابق مدیریتی و مناطق جنگی بازنشسته
4. اصلاح اطلاعات هویتی بازنشستگان و موظفین
5. اصلاح اطلاعات حساب بازنشستگان و موظفین
6. اجرا آراء مراجع قضائی

1-بررسی مدارک
2.اگر آراء مراجع قضایی باشد:
1- بررسی مدارک تائید شده توسط امور حقوقی
2- اگر نیاز به اصلاح مدارک توسط دستگاه اجرائی داشت ارسال به دستگاه ذیربط
2-اگر نیاز به استعلام از واحدهای دیگر داشت استعلام می شود
3- اگر اصلاح بدهی خدمت غیررسمی بود انتظار تا رسیدن زمان مشخص و سپس ارسال به مالی جهت بررسی و اصلاح بدهی در سیستم
4-صدور حکم اصلاح حقوق بازنشستگی و ارسال حکم به دستگاه محل خدمت