پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات استرداد کسور اضافه و اشتباه واریزی
آدرس وبگاه http://www.cspf.ir/Deducts.aspx
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشترکین صندوق
مدارک لازم فرم 1/3در سه نسخه _ مدارک واریزی مربوط _ لیست مالی مربوطه ( در صورتیکه از طریق دستگاه انجام شده باشد ) _ مدارک دال بر عدم شمول مستخدم به صندوق کشوری ( در موارد لزوم ) –تصویر احکام حقوقی (باتوجه به موضوع اشتباه واریزی)-فهرست ریز کسور اضافه یا اشتباه واریزی
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل شماره 9980 مورخ 23/2/80 سازمان بازنشستگی کشوری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

در پی درخواست دستگاههای اجرائی کسوری که اضافه و یا اشتباه به صندوق بازنشستگی واریز شده به حساب دستگاه اجرائی مسترد خواهد شد.

1-بررسی و تکمیل مدارک توسط دستگاه مربوطه
2-بررسی و تایید مدارک توسط صندوق
3-صدور چک