پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران
آدرس وبگاه http://dpli.ir/hhY5U9
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران صنعت آب از لحاظ حقوقی، مالی ، اجرایی ، فنی ، کارکردی ، عملکردی ، رتبه بندی
مدارک لازم درخواست کتبی ، مکاتبه ، مدارک ثبتی ، گزارش ها و مستندات مالی و عملکردی ، مستندات فنی ، نقشه ها ، صورت وضعیت
قوانین و مقررات بالادستی درخواست کتبی ، مکاتبه ، مدارک ثبتی ، گزارش ها و مستندات مالی و عملکردی ، مستندات فنی ، نقشه ها ، صورت وضعیت
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(ارسال پستی)غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد -جهت احراز اصالت مدرک-نبود زیرساخت ارتباطی مناسب-سایر: نبود سیستم یکپارچه ارائه خدمات الکترونیکی )

نظارت ، ارزیابی ، کنترل ، رتبه بندی و مدیریت پیمانکاران صنعت آب