پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین متقاضیان یا مشترکین آب و فاضلاب
مدارک لازم تصویر سند مالکیت یا بنچاق معتبر/پروانه ساختمانی یا پایان کار/شناسنامه و کارت ملی مالک/آخرین قبض آب یا ارائه شماره اشتراک
قوانین و مقررات بالادستی آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب /تعرفه های ابلاغی سالیانه
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی-سایر،انجام خدمت در محل

این فرآیند برای ارائه خدمات پس از واگذاری انشعاب می باشد. مراحل انجام این خدمت بشرح ذیل است:1-تکمیل فرم درخواست خدمت /2-بررسی و تائید مدارک دریافتی از متقاضی /3-صدور صورتحساب/4- انجام خدمت پس از تسویه حساب

پاسخ به استعلام (کد 01- 2)/تغییر کاربری انشعاب (کد02- 2)/تغییر مشخصات ( نام، آدرس و... ) (03– 2)/تغییر واحد مسکونی (کد 04- 2)/تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب (کد 05- 2)/تغییر قطر انشعاب (کد 06- 2)/تفکیک کنتور (کد 07- 2)/ تغییر مکان وسایل اندازه گیری (کد 08- 2)/آزمایش کنتور (کد 09- 2)/تعویض کنتور (کد 10- 2)/نصب سیفون اضافی (کد 11- 2)/قطع موقت و وصل انشعاب (کد 12- 2)/جمع آوری یا ادغام انشعاب (کد 13- 2)/صورتحساب میاندوره (کد 14- 2)/بررسی صورتحساب (کد 15- 2)/اعلام کارکرد کنتور (کد 16- 2)/مشاهده سوابق ( المثنی و ... )(کد 17- 2)/امکان پرداخت صورتحساب (کد 18- 2)/پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات (کد 19- 2)/فروش آب تانکری (کد 20- 2)