پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات سرمایه گذاری درخارج از کشور
آدرس وبگاه http://www.ific.org.ir
نام دستگاه اجرایی شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت
مخاطبین کلیه دستگاه های اجرایی
مدارک لازم 1-ارائه شرح مختصری ازفرصت های سرمایه گذاری پیشنهادی درخارج ازکشور 2- ارائه طرح توجیهی اقتصادی پروژه سرمایه گذاری موردتوافق تهیه شده توسط مشاورمعتبر 3-ارائه مدارک و مستندات شرکای تجاری پروژه های سرمایه گذاری مبنی براهلیت و دارابودن توان مالی درمشارکت پروژه
قوانین و مقررات بالادستی قوانین،مقررات وضوابط مرتبط باسرمایه گذاری، درجمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف سرمایه گذاری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی-جهت احراز اصالت فرد/جهت احراز اصالت مدرک

ایفیک علاوه بر مدیریت اقتصادی دارائی های خود در خارج از کشور فرصت های سرمایه گذاری مناسب در خارج از کشور را شناسایی نموده و پس از تطبیق آنها با سیاست های اجرایی خود و بررسی طرح توجیهی آن ها و تامین منابع کافی، نسبت به سرمایه گذاری درآنها اقدام مینماید.پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی به ایفیک نیز بر همین اساس مورد بررسی و عمل قرار میگیرند. اولویت ها و سیاست های سرمایه گذاری ایفیک در پورتال این شرکت جهت آشنایی علاقه مندان به مشارکت در سرمایه گذاری با ایفیک قابل مشاهده است. درگام اول پیشنهادات واصله به منظور تطبیق بااهداف،وظایف و فعالیت های ایفیک در مدیریت امورسرمایه گذاری موردبررسی و ارزیابی قرارخواهدگرفت.درصورت پذیرش اولیه طرح،سرمایه گذاران باید طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی و یا طرح تجاری خود را در قالب فرم های مربوطه تکمیل وازطریق ایمیل و یا پست به آدرس این شرکت ارسال نمایند.پس از تکمیل مدارک و مستندات،پیشنهادات به لحاظ ریسکهای سرمایه گذاری،قوانین و مقررات ناظر ازجمله چارچوب تعریف شده دراساسنامه،توجیه فنی،اقتصادی،مالی،الزامات بودجه،ابعادحقوقی،سازگاری سرمایه گذاری باسیاستهای کلی ونقشه راه ایفیک،درکمیته سرمایه گذاری ایفیک بررسی و تصمیمگیری خواهدشد.

1-دریافت پیشنهادسرمایه گذاری و طرح مطالعاتی پروژه وانجام بررسیهای مقدماتی برای پذیرش اولیه طرح/2-بررسی طرح وشرکای سرمایه گذاری درکمیته های سرمایه گذاری وریسک و مطابقت آن باسیاست های جاری شرکت واعلام نتایج/3-بررسی نتایج درهیات مدیره ایفیک/4-تشکیل سازمان حقوقی مرتبط باپروژه حسب تصویب آن درهیات مدیره/5-بهره برداری ازپروژه ورصدوضعیت اقتصادی آن دردوره های زمانی معین.