پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تسهیلات بانکی از محل کمکهای فنی واعتباری به شبکه تعاونی های روستایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی (شرکت ها و اتحادیه ها)
مدارک لازم درخواست کتبی، معرفی نامه از مدیریت تعاون روستایی استان، توزیع جغرافیایی تسهیلات تخصیصی به استانها، درخواست کمکهای فنی و اعتباری، ارائه مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت/اتحادیه متقاضی، مصوبه کمیته فنی مدیریت تعاون روستایی استان یا مرکز حسب مورد، تکمیل شناسنامه
قوانین و مقررات بالادستی قانون بودجه کل کشور، دستورالعمل شماره 162165/124 مورخ 4/6/93 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ردیف شماره 40502025 احداث تاسیسات نگهداری و بسته بندی و مراکز عرضه محصولات کشاورزی،موافقت نامه سالانه فی ما بین سازمان مرکزی تعاون روستای ایران و سازمان مدیریت
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

کمک های فنی و اعتباری طی موافقت نامه سالانه بین سازمان مرکزی تعاون روستای ایران و سازمان مدیریت جهت تقویت زیر ساخت های شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی(شرکت ها و اتحادیه ها)صورت می پذیرد و برحسب اعلام نیاز بررسی و به بانک معرفی می گردد.

• تعیین عوامل اجرایی شعبه