پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات طرح های عمرانی به اتحادیه ها و تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
مدارک لازم ارائه درخواست خدمات مهندسی، شرح خدمات مشاور، نقشه و مشخصات فنی پروژه، پیش نویس پیمان اجرایی، مدارک و مستندات مناقصه انتخاب مشاور و پیمانکار، پیش نویس قرارداد مشاور و احراز هویت افراد حقوقی
قوانین و مقررات بالادستی 1. بندهای 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی شامل بازدید میدانی از منطقه به منظور ارائه مشاوره فنی، تهیه نقشه های معماری، اجرایی و مشخصات فنی برای پروژه های مورد نظر، تهیه برآورد اولیه قیمت پروژه و نظارت عالیه فنی بر اجرای پروژه های عمرانی می باشد.

1- براورد اولیه قیمت پروژه و نقشه های اجرای طرح های عمرانی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
2- انتخاب و تصویب پروژه و درج در موافقت نامه های عمرانی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
3- تامین، تخصیص و تصویب اعتبار طرح های عمرانی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
4-نظارت بر طرح های عمرانی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران