پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور و ابطال مجوز تاسیس واحد اعتباری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین تاسیس:شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و تولیدی. ابطال:دارندگان مجوز تاسیس واحد اعتباری
مدارک لازم تاسیس:درخواست کتبی،ارائه صورتجلسه مصوب تاسیس واحد اعتباری از هیات مدیره شرکت و مجمع عمومی، معرفی نامه از مدیریت تعاون روستایی استان، تائیدیه ترازمالی و نقدینگی مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقوقی ابطال: درخواست کتبی متقاضی،معرفی نامه از مدیریت ت
قوانین و مقررات بالادستی تاسیس و ابطال: اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و تولیدی و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، آیین نامه اجرایی واحد های اعتباری به شماره 711/3023 مورخ 13/2/83 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل های اصلاحی و خط مشی های اعتباری
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

مجوزی است که امکان اجازه فعالیت واحد اعتباری در شرکت های تعاون روستایی،کشاورزی و تولیدی جهت امور اعتباری فراهم می دارد.

1- صدور مجوز تاسیس واحد اعتباری
2- ابطال مجوز تاسیس واحد اعتباری