پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز خرید و فروش اموال شبکه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
مدارک لازم مصوبه هیات مدیره شرکت یا اتحادیه متقاضی، تاییدیه کمیته فنی تعاون روستایی شهرستان و استان،ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری،سند مالکیت،کروکی و پلان موقعیت ملک،مصوبه مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه متقاضی و احراز هویت حقوقی
قوانین و مقررات بالادستی 1. بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت لکترونیکی/اینترنتی،ارسال پستی

سندی است که بر مبنای آن شرکت ها و اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش مجاز به ایجاد و توسعه سرمایه گذاری زیر ساخت ها و خرید و فروشاموال غیر منقول می گردند.

1- مجوز خرید اموال غیر منقول شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
2- مجوز فروش اموال غیر منقول شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
3- مجوز سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
4- مجوز سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های مورد نیاز شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران