پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین بهره¬برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی اشتغال به فعالیت کشاورزی، پروانه بهره برداری کشاورزی، پروانه فعالیت و احراز هویت حقیقی و حقوقی
قوانین و مقررات بالادستی وزارت جهاد کشاورزی////دستورالعمل برگزاری انتخابات نظام صنفی کشاورزی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

مجوزی است به منظور اجتماع واحد های صنفی که در دو بخش مجمع عمومی عادی شهرستان و مجمع عمومی عادی استان تشکیل می گردد.