پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برگزاری کارگاه های آموزشی ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین اعضای هیات مدیره تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی،کشاورزی و زنان
مدارک لازم تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :معرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی//اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: درخواست و معرفی متقاضیان آموزش// فیش واریزی 3 درصد سهم آموزش// تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون رو
قوانین و مقررات بالادستی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :بند 5 و 29 ماده 6 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 3 ماده 10 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی. بند 7 ماده 30 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 1 ماده 5 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشا
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 576131379
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت لکترونیکی/اینترنتی،سایر(باذکرنحوه دسترسی): دوره های مجازی(غیر حضوری)

خدمتی است که در جهت توانمند سازی تشکل هاو نظام صنفی کشاورزی و اعضاء و کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان انجام می پذیرد.

• دستور شروع انتخابات و اعلام وصول آن