پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مدیریت خدمات مراکز و مدارس غیر دولتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی و خانواده
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش – اسانامه سازمان مدارس عیز دولتی و مشارکتهای مردمی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی-جهت احراز اصالت فرد غیر الکترونیکی-جهت احراز اصالت مدرک

فرآیند درخواست ایجاد و موافقت اصولی تا مجوزهای راه انئازی برای مدارس و مراکز غیر و همچنین فرآیندهای نظارت بر عملکرد آنها و تعیین شهریه سالانه را شامل می گردد .

1 . صدور مجوز موافقتهای اصولی و بهره برداری
2 . مدیریت راه اندازی مدارس و مراکز غیر دولتی
3 . رتبه بندی مدارس و مراکز غیر دولتی به منظور تعیین شهریه مدارس
4. رتبه بندی مدارس و مراکز غیردولتی به منظور نظارت وارزیابی عملکرد آنها با استفاده از شاخصهای تدوین شده