پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات بازرسی و نظارت فنی معادن
آدرس وبگاه https://www.ime.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین بهره برداران معادن- سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها
مدارک لازم گزارشهای اداره کار-گزارش نظام مهندسی معدن- گزارش سازمان استانها-مدارک صلاحیت بازرسان (پروانه اشتغال- تناسب رتبه بازرس با درجه معادن و سایر مدارک)
قوانین و مقررات بالادستی قانون معادن و آئین نامه های اجرایی معادنآئین نامه ایمنی در معادنقانون نظام مهندسی معدنقانون کارضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه))غیرالکترونیکی (نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)

بازرسی فنی و مدیریتی شاخص های معدنی

1-تعیین بودجه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 1- ابلاغ برنامه توسط نظام مهندسی معدن ایران به استانها و انتخاب معادن 3-انتخاب بازرسان بر حسب معادن 4-ارسال فهرست معادن و بازرسان به وزارت صنعت معدن و تجارت 5-تایید فهرست هر استان توسط وزارت صنعت معدن و تجارت 6-ابلاغ تایید و شروع بازرسی به نظام مهندسی معدن استانها و انعقاد قرارداد با بازرسان توسط نظام مهندسی معدن استانها 7- انجام بازرسی و ارائه گزارش 8- بررسی گزارش توسط سربازرس استانها 9- ارائه نسخ گزارش به بهره بردار و سازمان صنعت معدن و تجارت استان و نظام مهندسی معدن ایران توسط نظام مهندسی استانها 10– ثبت اطلاعات بازرسی در سایت توسط بازرس 11- خاتمه بازرسی در صورت عدم نقص در معدن 12-در صورت نقص: رفع عیوب توسط بهره بردار و ارائه گزارش به سازمان صنعت معدن و تجارت استان در مهلت مقرر 13- اعلام به نظام مهندسی معدن استان جهت اعزام مجدد بازرس 14- انجام بازرسی مجدد و ارائه گزارش