پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات پذیرش و نگهداری فیزیکی یا مراقبت الکترونیکی زندانیان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین زندانیان
مدارک لازم برگه قرار محکومیت صادره از سوی مراجع قضایی
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک)

پذیرش زندانی در بدو ورود و انجام امور مربوط به نگهداری زندانی در طول دوره محکومیت و همچنین انتقال آنها از زندانی به زندان دیگر.