پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات عرضه و واگذاری سهام ترجیحی
آدرس وبگاه http://st.ipo.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان خصوصی سازی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کارگران- کارکنان- مدیران و بازنشستگان بنگاه های مشمول واگذاری
مدارک لازم 1- فرم تکمیل شده درخواست خرید سهام ترجیحی بصورت تقاضای جمعی از طریق بنگاه مشمول واگذاری 2- سوابق بیمه ای مبنی بر پرداخت حداقل یک سال حق بیمه 3- تأییدیه عدم دریافت سهام عدالت و یا استرداد آن 4- تأییدیه عدم دریافت سهام ترجیحی در سنوات گذشته
قوانین و مقررات بالادستی "تبصره 3 ماده20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی و اصلاحات بعدی آن مصوب شورای عالی اصل 44 جهت انجام امور مربوط به عرضه و واگذاری سهام ترجیحی می بایست مصوبه هیئت واگذاری در این خصوص وجود داشته باشد
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر:تنظیم و انعقاد قرارداد و انجام امور مربوط به نقل و انتقال سهام و توثیق آن)

بر اساس مصوبات هیئت واگذاری حداکثر تا 5 درصد از سهام شرکت های مشمول واگذاری به کارگران، کارکنان، مدیران و بازنشستگان واجد شرایط همان شرکت که دارای شرایط ذیل میباشند، واگذار می گردد.
1- متقاضیان می بایست کارمند شرکت مورد واگذاری بوده و در آن شرکت حداقل سابقه پرداخت یک سال حق بیمه داشته باشد.
2- متقاضیان نباید قبلاً سهام ترجیحی دریافت نموده باشند.
3- در صورت دریافت سهام عدالت، متقاضیان می بایست جهت دریافت سهام ترجیحی، سهام عدالت دریافتی را استرداد نمایند.
4- متقاضیان می بایست درخواست خود را بصورت جمعی بهمراه مدارک لازم ارائه نمایند.

1- انتشار آگهی عرضه سهام ترجیحی با توجه به مصوبات هیات واگذاری و هیات عامل و اعلام کتبی به بنگاه مشمول واگذاری
2- دریافت درخواست خرید سهام و مدارک لازم به صورت جمعی، بررسی آن و رفع نواقص
3- تخصیص سهام بین متقاضیان در سیستم سهام ترجیحی
4- تنظیم، انعقاد و ابلاغ قرارداد واگذاری سهام ترجیحی
5- انجام معامله، نقل و انتقال و توثیق سهام بر اساس بورسی یا غیر بورسی بودن شرکت
6-وصول اقساط خریدار از محل سود شرکت یا تامین توسط ذینفع
7- تسویه قرارداد واگذاری و آزادسازی سهام در وثیقه در زمان خاتمه قرارداد