پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات عرضه و واگذاری سهام بنگاه های متعلق به دولت بصورت بلوکی از طریق بورس وفرابورس
آدرس وبگاه http://dpli.ir/LshSqE
نام دستگاه اجرایی سازمان خصوصی سازی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت
مخاطبین فعالان حاضر در بازار بورس و فرابورس
مدارک لازم مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شرکت کارگزاری:فرم مشخصات مشتریان – تعهدنامه – فرم کارگزار ناظر – فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه بورس – اصل مدارک شناسایی- اصل مدرک تحصیلیمدارک مورد نیاز جهت ارائه به سازمان خصوصی سازی:تصویر مصدق اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت- تصویر آخرین آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور مبنی برتعیین سمت های مدیران و صاحبان مجاز امضا اسناد مالی و تعهد آور شرکت به همراه تائیدیه آخرین تغییرات از اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری محل ثبت شرکت- تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خریدار/ خریداران ( جهت اشخاص حقوقی صاحبان مجاز امضا شرکت) - وکالتنامه محضری بلاعزل مطابق فرمت تعیین شده- اعلام کتبی نشانی، کد پستی ، تلفن تماس و نشانی پست الکترونیکی خریدار/ خریداران - لیست کلیه سهامداران بانضمام آخرین صورتجلسه مصدق مجمع عمومی آن شرکت - انواع ضمانت های قابل قبول مورد تایید سازمان - تعداد .....فقره چک بابت پرداخت اقساط معامله
قوانین و مقررات بالادستی "1- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 2- آیین نامه اجرایی روش های واگذاری مصوب هیات محترم وزیران3- آیین نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاهها، تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری مصوب هیات محترم وزیران4- قوانین و مقررات حاکم بر نحوه انجام معاملات در بازار بورس / فرابورس"جهت انجام امور مربوط به عرضه و واگذاری سهام از طریق بورس و فرابورس می بایست مصوبه هیئت واگذاری در این خصوص وجود داشته باشد
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد )- (جهت احراز اصالت مدرک)-(سایر: تنظیم و انعقاد قرارداد، توثیق بخش اقساطی سهام مورد واگذاری)

این خدمت با توجه به مصوبات هیئت واگذاری مبنی بر عرضه سهام بصورت بلوکی از طریق بازار بورس و فرابورس به شرح ذیل ارائه می گردد.آگهی عرضه سهام بر اساس مصوبات هیئت واگذاری انتشار و شرایط عرضه به شرکت کارگزاری عرضه کننده اعلام می گردد. عرضه سهام در تاریخ تعیین شده انجام و سپس فروش و تعیین دقیق سهام مورد واگذاری توسط شرکت کارگزاری عرضه کننده به سازمان اعلام می گردد.مراحل مربوط به واریز حصه نقدی، امضاء قرارداد و توثیق سهام پس از اعلام فروش انجام می پذیرد.

1- انتشار آگهی عرضه سهام بصورت بلوکی از طریق بازار بورس و فرابورس و فراهم آوردن مقدمات عرضه 2- اعلام قیمت و شرایط عرضه به شرکت کارگزاری عرضه کننده سهام و هر یک از بازارهای بورس و فرابورس حسب مورد 3- ارسال گزارش ارزیابی، صورت های مالی و سایر مستندات مربوط به شرکت های مورد واگذاری به فرابورس صرفاً در عرضه های بازار سوم فرابورس ایران 4- عرضه سهام در تاریخ تعیین شده توسط شرکت کارگزاری عرضه کننده و انجام معامله 5- واریز حصه نقدی توسط خریدار در موعد مقرر 6- انعقاد و ابلاغ قرارداد واگذاری و توثیق بخش اقساطی سهام مورد واگذاری 7- نظارت مستمر بر ایفای تعهد خریدار مطابق مفاد قرارداد و بطور همزمان وصول اقساط خریدار. 8- تسویه قرارداد واگذاری، آزادسازی سهام در وثیقه و اعاده تضمینات نزد سازمان خصوصی سازی در زمان خاتمه قرارداد