پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور تاییدیه برچسب سموم
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفظ نباتات کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین 1- شرکت های وارد کننده سموم آماده مصرف 2- شرکت های کارخانجات فرمولاسیون سموم
مدارک لازم کپی مجوز ورودسم – برچسب اصلاح شده یا طرح نهایی(کپی قابل قبول نمی باشد)
قوانین و مقررات بالادستی 1- ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات. 2- ماده 5 آیین نامه اجرایی ورود،ساخت فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی وسموم دفع آفات نباتی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

1- اطلاع رسانی متقن و مصوب درخصوص کاربردهرسم به بهره بردار 2- اعمال نظارت موثربرفعالیت تدارک کنندگان دراین خصوص 3- حرکت درجهت مصرف بهینه سموم4- تداوم امنیت غذایی وحفظ سلامت آماد جامعه

1- درخواست بررسی وصدورشماره تاییدیه برچسب ازسوی شرکت وارایه درخواست به دبیرخانه سازمان حفظ نباتات
2- دستور بررسی و اقدام از سوی مدیریت و مدیرکل دفتر کنترل شیمیایی و بیولوژیک
3- بررسی توسط کارشناس و ارایه گزارش مبنی برموارد اصلاحی یا تاییدیه برچسب
4- امضاء مدیریت مربوطه و تایید نهایی پروسه