پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت نام تجاری آفت کش های میکروبی و غیرشیمیایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفظ نباتات کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین متقاضی حقوقی
مدارک لازم احراز هویت حقیقی و حقوقی: - خصوصیات فیزیکی، شیمیایی،بیولوژیک، سم شناسی، باقیمانده ، بوم شناختی وکارایی مطابق ضوابط مرتیط با توجه به ماهیت آفت کش درخواستی مطابق دستورالعمل ثبت آفت کش های میکروبی
قوانین و مقررات بالادستی تبصره ماده 6 قانون حفظ نباتات - ماده 37،35،34،33،32 آیین نامه اجرایی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

ثبت نام آفت کش ها

• صدور اعتبارنامه منتخبین (حسب نوع انتخابات)