پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت
مخاطبین آزمایشگاههای معتمد، واحدهای صنعتی و غیر صنعتی، متقاضیان آزمایشگاههای معتمد،افراد حقوقی و سایر ارگانها مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهها
مدارک لازم مدارک شناسنامه المثنی
قوانین و مقررات بالادستی ضوابط و فرایندهای مندرج در مجموعه شیوه‌نامه‌های خوداظهاری بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم بند الف ماده 61 برنامه چهارم اصل 44 قانون اساسی واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش غیر دولتی ماده 88 قانون برنامه چهارم واگذاری امور تصدی گری
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

1-صدور گواهینامه(دریافت تقاضای متقاضی معتمد، تکمیل فرمهای لازم، بررسی اطلاعات و تصمیم گیری، ارائه پاسخ به معتمد، رفع نقائص و تکمیل اطلاعات (از جمله تست مقایسه ای)، تصمیم گیری نهایی، اعلام تایید یا عدم تایید به متقاضی)
تمدید و ارتقاء گواهینامه- تعیین پایه- کنترل- تخلف- تشویقات-انتخاب آزمایشگاه های معتمد برتر و برگزیده - تعرفه خدمات
(اخذ مستندات لازم، محاسبه پایه آزمایشگاه معتمد و امتیازات آزمایشگاهها، اطلاع رسانی عمومی نتیجه)
2-نظارت، اعلام تخلف و ثبت جرائم
ثبت و اعلام تغییرات در آزمایشگاهها
ارائه مستندات، دستور کارها و ابلاغیه ها(اطلاع رسانی مستندات، دستور کارها و ابلاغیه ها)

فرایند صدور گواهینامه معتمد
فرایند ارتقا توانمندی آزمایشگاه معتمد
فرایند تمدید گواهینامه معتمد
فرایند تعیین پایه آزمایشگاه معتمد
فرایند نظارت وکنترل –تخلف- تشویقات آزمایشگاه معتد
فرایند ثبت نتایج پایش های انجام شده
فراایند کالیبراسیون
فرایند ثبت و اعلام تغییرات در آزمایشگاهها
گزارشگیری، اطلاع رسانی آزمایشگاه معتمد
ارائه مستندات، دستور کارها و ابلاغیه ها
آزمایشگاه برتر و برگزیده