پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه خدمات پایش آلودگی های صنعتی ، غیرصنعتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت
مخاطبین 1-آزمایشگاههای معتمد، واحدهای صنعتی و غیر صنعتی 2- واحدهای صنعتی و غیر صنعتی،سایر ارگانها مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهها
مدارک لازم 1-فرم های نظارتی-قرارداد خود اظهاری 2- ارائه دلیل یا توضیحات لازم جهت انجام پایش غیر اظهاری (در قالب قرارداد –ابلاغ –درخواست)
قوانین و مقررات بالادستی 1-ضوابط و فرایندهای مندرج در مجموعه شیوه‌نامه‌های خوداظهاری-بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم 2- ماده 30 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

1- خود اظهاری در پایش آلودگی های صنایع
2- غیرخود اظهاری در پایش آلودگی
3-ثبت نتایج پایش های انجام شده(ارائه نتایج پایشهای زیست محیطی به متقاضیان ضمن تعیین حق دسترسی به اطلاعات و تمایز گیرندگان)

فرایند شناسایی آزمایشگاه معتمد توانمند و ثبت قرارداد خود اظهاری
فرایند ثبت قرارداد فیمابین صنعت و آزمایشگاه معتمد
فرایند اعلام برنامه نمونه برداری یکماهه آتی
فرایند ثبت عملیات نمونه برداری
فرایند ثبت نتایج آنالیزها
ارائه مستندات ،دستور کارها و ابلاغیه ها