پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه خدمات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها در استقرار و بهره برداری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم شهروندان، تمامی سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی که متولی احداث و بهره برداری از پروژه های می باشند
مدارک لازم پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی 51 عنوان مشخصات کلی طرح/پروژه اهداف ، نیازها و ضرورت های طرح یا پروژه قوانین، مقررات و استانداردهای محیط زیستی مرتبط با طرح گزینه های مکانی و فنی طرح موقعیت مکان پیشنهادی طرح (روی نقشه با ذکر فواصل از کلیه
قوانین و مقررات بالادستی قانون حفاظت و بهسازی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ؟آیین نامه مربوطه مصوبه ضوابط استقرار صنایع
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

• هدف این سیستم مکانیزه کردن روند ارزیابی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و از لحظه استعلام از سازمان، تا تصمیم گیری سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر صدور یا عدم صدور مجوز را در بر می گیرد.
• تمامی سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی که متولی احداث و بهره برداری از پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی کشور می باشند جهت اخذ مجوز مطابق چارت فرایند هایی را طی میکنند.
• در مواردی که امکان تعیین کد ضابطه استقرار برای واحد درخواستی متقاضی در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای مربوطه وجود نداشته باشد مراتب پس از اخذ شرح دقیق فرآیند تولید(شامل نوع و میزان مواد اولیه، نوع و میزان مواد تولیدی، محل تامین مواد اولیه و آلایندهای تولید شده) در فرآیند و جواز تاسیس صادره از سازمان صنایع و معادن استان ، پرسشنامه زیست محیطی تکمیل شده مورد تایید ادارات کل به انضمام گزارش کارشناسی استان جهت تعیین ضوابط استقراربه دفتر ارزیابی زیست محیطی ارسال می گردد که مراتب در کارگروه ماده 7 ضوابط استقرار صنایع موضوع مصوبه شماره78946/ت 39127 ه مورخ 15/4/90 مطرح و کد جدید و یا تطبیق با کدهای موجود در کمیته مذکور انجام می پذیرد و مراتب به ادارات کل ارسال می شود.
• در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان مربوطه وجود نداشته باشد مراتب جهت طرح موضوع در کارگروه ماده 8 ضوابط استقرار به دفتر ارزیابی زیست محیطی ارسال میگردد تا در کمیته به ریاست معاون محیط زیست انسانی و شرکت معاون وزارت صنایع و معادن ، راه و شهرسازی ، نیرو ، نفت و جهادکشاورزی مطرح و مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.
• پاسخگویی به شکایات
• این پاسخگویی شامل شکایات مستقیم از ارباب رجوع و یا نامه های واصله از دفتر ارزیابی عملکرد می باشد. ضمنا موضوع پاسخگویی به نامه های واصله از طریق نماینگان مجلس از دفتر ارزیاب یصورت می گیرد.

1- پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی 51 عنوان
2- رده بندی صنایع و مراکز خدماتی جهت صدور مجوز استقرار