پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ساماندهی جنگل نشینان شمال کشوروخروج دام ازجنگل
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین جنگل نشینان ساکن در آبادی های زیر 20 خانوار و دامداران سنتی در جنگل
مدارک لازم سوابق پروانه چرا، سوابق آمار طرح جامع مقدماتی قبل از سال 1364
قوانین و مقررات بالادستی بند ج ماده 148 برنامه پنجم، ماده 15 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده 5 قانون حفاظت از جنگلها تحت عنوان قرق
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

بمنظور حفاظت از جنگل و جلوگیری از فعالیت روستاهای جنگل نشین زیر 20 خانوار و کنترل دامداریهای سنتی که بصورت جنگل گشتی تعلیف می نمایند و برای بهبود ارائه خدمت به این خانوارها، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام به ساماندهی جنگل نشینان در جوار روستاهای بزرگتر و خروج دام از جنگل می نماید.

1-ساماندهی جنگل نشینان شمال کشور
2- خروج دام از جنگل